O našom klube v 5 bodoch

O našom klube v 5 bodoch

Domáce prostredie
Každé dieťa škôlkárskeho veku chce robiť to, čo robia dospelí okolo neho. Deti rady pomáhajú pri domácich prácach, napríklad pri príprave raňajok, prácach v záhrade, v dielničke, upratovaní a podobne. Preto by mali byť s dospelým a vidieť a zažívať, ako a prečo niečo robí. Každá činnosť vychovávateľa má mať zmysel a má byť pre dieťa pochopiteľná. Nie intelektuálne vysvetlenia, ale zážitok z celého procesu je pre deti tejto vekovej kategórie najcennejším a najzdravším spôsobom, ako sa niečo naučiť. Láskyplný prístup s rešpektovaním individuálnych potrieb a daností detí vytvára v domácom prostredí bezpečný priestor pre deti.

Hračky a materiál na hranie
Sú z prírodných materiálov (okrem niektorých v pieskovisku). Prírodné materiály stimulujú a podporujú hru mnohorakým a zmysluplným spôsobom:

  • pestrosť tvarov, povrchov a štruktúr prírodných materiálov zodpovedá detskej zvedavosti pri skúmaní sveta

  • „nedokonalé“ (t.j. nie prísne geometrické) tvary podporujú detskú fantáziu a poskytujú možnosti k tvorivej hre, čo dáva základ pre myslenie a tvorivosť v školských rokoch a dospelosti

  • rozvíjajú intelektuálne schopnosti: pri pozorovanie detailov, triedení a zoskupovaní

  • manipulácia s nimi rozvíja hrubú i jemnú motoriku

  • teplo prírodných materiálov poskytuje terapeutické, emocionálne uspokojujúce zmyslové vnemy.

Rytmus 
Je základným princípom, účinným v rámci dňa, týždňa i roka. Každý deň má denný rytmus v striedaní pohybových hier s pokojom a koncentráciou, pobytom vnútri a vonku. Každý deň v týždni má svoju vlastnú aktivitu a svoje jedlo, čo robí týždeň pre deti prehľadným. Rytmus roka – kolobeh kresťanských sviatkov ako sú napríklad Vianoce, Veľká noc, Svätojánsky sviatok zažívame s deťmi pri príprave, oslave a doznievaní sviatku, spolu s rodičmi a priateľmi. Rytmické opakovanie činností dáva deťom pocit istoty (viem čo sa deje) a možnosť aktívne sa podieľať (viem ako sa to robí).

Kontakt s prírodou/pobyt vonku

  • Posilňuje telesné a duševné zdravie, vplýva na vývin motoriky, sociálnych zručností.

  • Znižuje pravdepodobnosť vzniku alergií.

  • Máme záhony s čerstvými bylinkami a kvetmi a plánujeme ďalšiu výsadbu.

Špeciálne činnosti (alebo: čo inde možno nenájdete)

Maľovanie mokrým akvarelom
Jednou z pravidelne sa opakujúcich činností je maľba hrubým štetcom na namočený hrubý akvarelový papier. Používame kvalitné akvarelové farby v troch základných odtieňoch – červenú, žltú a modrú. Deti nie sú vedené k maľovaniu konkrétnych foriem, ale môžu slobodne prežívať radosť z krásy farieb, ktoré sa na mokrom papieri rozpíjajú a miešajúc premieňajú. Pri takomto spôsobe maľovanie nejde o výsledok, ale dôležitý je proces. Deti tak môžu tvoriť voľne, bez stresu „či to bude dobré“.

Eurytmia
Eurytmia je pohybové umenie, označované aj ako „kultúra tela a duše“ . Vedie ju špecializovaný učiteľ-eurytmista. Eurytmický pohyb spojený so slovom alebo hudbou podporuje zdravý telesný vývoj, taktiež napomáha pri utváraní rečových schopností a pri náprave výslovnosti. S eurytmistkou sa deti hrajú hru v kruhu, pri ktorej pohybom oživujú rozprávky, remeslá, ročné obdobia, precvičuje napr. rytmus: veľké kroky obra, malé krôčiky trpaslíka, pomalý pohyb slimáka a rýchly beh koňa, atď.

Modelovanie z včelieho vosku
Včelí vosk je prírodný materiál, ktorý mäkne teplom, a potom toto teplo dlho odovzdáva detským prštekom späť. Pri vosku sa dieťa učí, že výsledok sa dá dosiahnuť jemnosťou, nie hrubou silou. Modelovanie z vosku je nie len príjemnou umeleckou činnosťou, ale má aj liečivý účinok na detský organizmus.