Etický a komunikačný kódex

7 Podmienok pre organizáciu ako štandard budovania udržateľného rozvoja dospelých vzťahov vo vzdelávacích inštitúciách

Každá organizácia je iná. V každej je inak dôležité, aby sa jej členovia vedome spolupodieľali na jej chode. Školy, škôlky, detské kluby, až smerom k  univerzitám – združujú ľudí, ktorí majú špecifický záujem o rast človeka. To sa však nedá zabezpečiť, ak ten, kto vplýva na iných, to nerobí pre seba.

Sústavné vzdelávanie sa, prehlbovanie svojho poznania je len malým zlomkom toho, čo učiteľ musí pre seba robiť. Pretože deti, žiaci a študenti nás učiteľov vnímajú v celistvosti, v celom komplexe nášho človečenstva.

Vychádzanie s inými je znakom rozvoja našich komunikačných zručností, ale aj sebamenežmentu. Učiteľstvo má vysoké nároky na človeka. Napríklad:

  • – v schopnosti prijať náročnú situáciu,
  • – vedieť spracovať krízu v momente, keď sa deje, 
  • – vedieť ošetriť vlastné sklamanie účinne a rýchlo, 
  • -byť v ktoromkoľvek momente ochotný pozrieť sa na ľudí okolo seba novým, nezaťaženým pohľadom

-vedieť ako motivovať, povzbudiť, nevzdávať sa aj v momentoch, keď je ťažké uveriť v úspech, prekonať reakcie, projekcie, sympatie a antipatie, vyriešiť krízy a konflikty konštruktívnym spôsobom…a ďalšie.

V škôlke Hájanke sa kolégium pedagógov zaväzuje usilovať sa o každodenné napĺňanie nasledovných 7 štandardov trvalej udržateľnosti, osobného rozvoja a komunikácie:

1. záväzok zobrať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie a vnútorné blaho na základe vlastnej intuície
2. záväzok vyvíjať empatiu – konkrétnejšie – záväzok vnímať každého človeka z jeho vlastného uhla pohľadu
3. Záväzok brať vnútornú realitu – pocity, myšlienky, túžby, ako rovako reálne ako materiálny svet, ktorý nás obklopuje – čo je absolútne nevyhnutné na to, aby ste mohli druhého skutočne počuť – čo hovorí
4. Záväzok uznať a rešpektovať rozdielne reality a hranice medzi nimi
5. Záväzok tvoriť vedomé rozhodnutia a konať na ich základe – čo je kľúčovou podstatou spolupráce a akcieschopnosti
6. Záväzok vytvárať vďačnosť a kultúru ocenenia
7. konzistentnosť vo svojom úsilí napĺňania všetkých podmienok štandardu

Založené na princípoch “Podmienky pre duchovný rozvoj” od Rudolfa Steinera – rozvinul Yehuda Tagar ako program Humanising the Workplace